Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Wanneer een leerling onderwijs wilt volgen op onze school, voeren we eerst een intakegesprek.  Dit wordt verzorgd door de locatieleider. Hierin worden alle belangrijke  en noodzakelijke onderwerpen besproken.  De taal  is vaak een aandachtspunt en vraagt om vertaling door eigen mensen of met een tolk.

Een aparte schoolkalender is hiervoor samengesteld met ondersteuning van pictogrammen om de kernelementen te ondersteunen.

Hierna vindt een kennismakingsronde plaats met de leerkrachten en de locatie. Voor alle betrokkenen elke keer weer spannend.

Na instroom binnen onze organisatie, nemen wij de instroomtoetsen af, vanaf groep 3, waarna we kunnen bepalen welk aanbod het meest geschikt en passend  is voor onze nieuwe leerling.

Wij bieden passend onderwijs aan door het onderwijsaanbod  op 3 niveaus te verzorgen voor alle vakonderdelen waarbij we groepsoverstijgend werken.

We werken met een duidelijk herkenbaar  en gestructureerd bordmanagement, ingesteld door de gehele school. Dit is de kapstok voor onze leerlingen. Ook voorzien we maatwerk binnen de zelfstandige weektaken en de huiswerktaken.

De mogelijkheden van onze leerlingen proberen we zo  volledig mogelijk te ontwikkelen binnen een sociaal  en veilig schoolklimaat .

Binnen onze organisatie maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen. Hiermee bewerkstelligen wij interactiemogelijkheden om onderwijsontwikkeling naar een hoger niveau te begeleiden. Leerkrachtvaardigheden spelen hierbij een grote rol.
               
Een daadwerkelijk leren van, door en met elkaar, zetten we in door middel van de intervisiedagen die vanuit VIB-trajecten worden ondersteund. De camera in de klas is  voor velen een zeer mooi en opbrengstgericht middel.

Deze trajecten en ontwikkelingen worden begeleid door de intern begeleider.

De metaforenmap helpt ons alert te zijn op onze vaardigheden en ontwikkelingen die we ten gunste van onze leerlingen kunnen inzetten.