Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.

Klachtenregeling

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te vinden is op de website van Kindante. Op basis van deze regeling kunnen ouders, leerlingen en personeel klachten indienen over gedragingen en beslissingen -of het nalaten daarvan- van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.
 
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, inclusief de randvoorwaarden. Door de klachtenregeling ontvangt het College van Bestuur van Kindante en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Interne klachtenprocedure
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school en als dit niet lukt bij de interne vertrouwenspersoon van Kindante of bij een van de externe vertrouwenspersonen die door Kindante zijn aangesteld.
De schoolcontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.
De schoolcontactpersonen beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de interne- of externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.
Elke school van Kindante heeft een eigen schoolcontactpersoon, ook kent Kindante een interne vertrouwenspersoon.

Externe klachtenprocedure
Indien de klager dit wenst, begeleidt de interne- of externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het College van Bestuur van Kindante of bij de Landelijke Klachtencommissie. Wordt een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie dan ontvangt Kindante hiervan altijd een kopie.


De schoolcontactpersonen van onze school zijn:
Juf Anita Niessen
(T) 0475 411970 (Hoofdlocatie)
(E) a.niessen@driepas.nl
Juf Lily Vinken-Schaafs
(T) 0475 487012 (Taalschool)
(E) l.vinken@driepas.nl
 
De interne vertrouwenspersoon namens het bestuur is:
Mw. Natasja de Vaan (werkzaam bij BCO Onderwijsadvies)
(T) 06 15877365
(E) NatasjadeVaan@bco-onderwijsadvies.nl
 
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
Mw. M. van Daal
Achter de Kruiskapel 29
6127 BX Grevenbicht
(T) 046 4858763
(E) m.vandaal@fontys.nl
Dhr. J. Pörteners
Dieterderweg 106
6114 JM Susteren
(T) 06 47002226
(E) j.porteners@fontys.nl
 
Indien een vertrouwenspersoon gedurende meerdere dagen telefonisch niet bereikbaar is, verzoeken wij u contact op te nemen met het BURO van Kindante ((T) 046 4363366) waar u wordt doorverwezen naar een van de andere vertrouwenspersonen, die de waarneming op zich heeft genomen.


Landelijke Klachtencommissie
Kindante heeft zich voor alle geschillenregelingen aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Hieronder valt ook de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(T) 030 2809590
(E) info@onderwijsgeschillen.nl
(W) www.onderwijsgeschillen.nl

 
Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Bij de onderwijsinspectie zijn eveneens vertrouwensinspecteurs aangesteld. De vertrouwens-inspecteur vervult een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie jegens andere leerlingen of personeelsleden.
 
Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie
(T) 0900 1113111